#542 సరస కత్తెయని sarasa katteyani

Titleసరస కత్తెయనిsarasa katteyani
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviసరస కత్తెయని సకియ వలలో
బడ సామి నేనేమందురా
sarasa katteyani sakiya valalO
baDa sAmi nEnEmandurA
చరణం
charaNam 1
విరి బంతులచే ముంచి విసము లోన నుంచి
మురిపించి తేనెతో మోచేయి నాకించు
viri bantulachE munchi visamu lOna nunchi
muripinchi tEnetO mOchEyi nAkinchu
చరణం
charaNam 2
మందుల మారి యా మాయలాడి దాని
పొందు పాయ వేమిరా
యందఱి విన హరి యల్లరి వాడనె
సుందరాంగి వలపు సూది మొన కొలుపు
mandula mAri yA mAyalADi dAni
pondu pAya vEmirA
yanda~ri vina hari yallari vADane
sundarAngi valapu sUdi mona kolupu
చరణం
charaNam 3
పాటలాధరికి నేపాటి ప్రేమ కలదొ
మాటికి లంచమురా
కూటమిక నీకు గూడదు చూడుమా
రాట బెట్టి బల్పోరాటము నొనరించు
pATalAdhariki nEpATi prEma kalado
mATiki lanchamurA
kUTamika nIku gUDadu chUDumA
rATa beTTi balpOrATamu nonarinchu
చరణం
charaNam 4
మాటికి మాటికి నిన్ను మమత జూపుమన్న
నేటికి దయ రాదురా
మాటికి శ్రీ వెలయు మంత్రిప్రగడ రాజ
కోటి భుజంగ రాయని బోటి గుణ మడుగు
mATiki mATiki ninnu mamata jUpumanna
nETiki daya rAdurA
mATiki SrI velayu mantripragaDa rAja
kOTi bhujanga rAyani bOTi guNa maDugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s