#543 ఏమి సేతురా Emi sEturA

Titleఏమి సేతురాEmi sEturA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaఅమీరు కల్యాణిamIru kalyANi
తాళం tALaఅద్దాaddA
పల్లవి pallaviఏమి సేతురా నా మనోభవాEmi sEturA nA manObhavA
చరణం
charaNam 1
ఏమో కాని నిన్ను నే మఱుతునన్న
నా మనము నందు నాటి యుంటివిరా
EmO kAni ninnu nE ma~rutunanna
nA manamu nandu nATi yunTivirA
చరణం
charaNam 2
మలయ సమీరము వడ గాలియై తోచె
చలువల పన్నీరు చిలువల విసమయ్యె
malaya samIramu vaDa gAliyai tOche
chaluvala pannIru chiluvala visamayye
చరణం
charaNam 3
మారుని శరముల బారికి బాల్పడ
గూరిచి నా విధి క్రూరత సూపెరా
mAruni Saramula bAriki bAlpaDa
gUrichi nA vidhi krUrata sUperA
చరణం
charaNam 4
మహిత భుజంగ మాన్య కవిపాలా
మహిమ తెలిసెరా మాటలాడ రారా
mahita bhujanga mAnya kavipAlA
mahima teliserA mATalADa rArA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s