#544 సరసకు రావేమిరా sarasaku rAvEmirA

Titleసరసకు రావేమిరాsarasaku rAvEmirA
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaకాఫీkAfI
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరసకు రావేమిరా శ్రీకృష్ణ
సరసకు రమ్మని నిరతము నిన్ను నే
పరిపరి విధముల స్మరణ జేసిన గాని
sarasaku rAvEmirA SrIkRshNa
sarasaku rammani niratamu ninnu nE
paripari vidhamula smaraNa jEsina gAni
చరణం
charaNam 1
మదన బాధలతో నే మది నిల్ప లేనురా
నిదుర లేక నిను ఎదురు జూచితిరా
మధురమైన నీ మృదువైన పలుకులు
హృదయమందు నను బాధ జేసిన గాని
madana bAdhalatO nE madi nilpa lEnurA
nidura lEka ninu eduru jUchitirA
madhuramaina nI mRduvaina palukulu
hRdayamandu nanu bAdha jEsina gAni
చరణం
charaNam 2
శృంగారమైన నీ అంగ సంగమునకు
ముంగురులను దూపి నిలచి యుంటినిరా
మంగళ రూప నీ మోము జూపక ఆ
రంగైన మేడలో రంజిల్లు కృష్ణ
SRngAramaina nI anga sangamunaku
mungurulanu dUpi nilachi yunTinirA
mangaLa rUpa nI mOmu jUpaka A
rangaina mEDalO ranjillu kRshNa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s