#545 కొమ్మా గాకిది kommA gAkidi

Titleకొమ్మా గాకిదిkommA gAkidi
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaయమునా కల్యాణిyamunA kalyANi
తాళం tALaత్రస్య గతిtrasya gati
పల్లవి pallaviకొమ్మా గాకిది మేలి బంగారు బొమ్మా యౌరరా యీ ముద్దు
గుమ్మ సొగసు వర్ణింప నా తరమ్మా హా
kommA gAkidi mEli bangAru bommA yaurarA yI muddu
gumma sogasu varNimpa nA tarammA hA
చరణం
charaNam 1
చూపా పువ్విలు కాని క్రొవ్వాడి తూపా
తమి ద్రుల్లెడు బేడిస చేపా
దీని చూచి శక్యము ధైర్యమాప హా
chUpA puvvillu kAni krovvADi tUpA
tami drulleDu bEDisa chEpA
dIni chUchi Sakyamu dhairyamApa hA
చరణం
charaNam 2
కరుణా మౌని మానసంబుల కైన
మురులా తమ్మి ముసురు కొన్న భ్రమరులా
కారా వేల్పులైన గింకరులా హా
karuNA mouni mAnasambula kaina
murulA tammi musuru konna bhramarulA
kArA vElpulaina ginkarulA hA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s