#546 ఏర యింత Era yinta

Titleఏర యింతEra yinta
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaఅఠాణాaThANA
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఏర యింత నక్క వినయమేల జూపినావు ఱేడEra yinta nakka vinayamEla jUpinAvu ~rEDa
అనుపల్లవి anupallaviకోరిన పొసగెదనని వాకొనలేలేదా నా తోడkOrina posagedanani vAkonalEdA nA tODa
చరణం
charaNam 1
కల్లలాడు వాడు నిక్కముగ నొక్క మగవాడా
చెల్లరే సంపద వంతులకి సీ మాట పరువేడ
kallalADu vADu nikkamuga nokka magavADA
chellarE sampada vantulaki sI mATa paruvEDa
చరణం
charaNam 2
ఏల భయము నీ నుతుపై నీగ వాల నిచ్చెనే
చాల దెలసె నీ యోగ్యత చాలు పోయి వచ్చెదనే
Ela bhayamu nI nutupai nIga vAla nichchenE
chAla delase nI yOgyata chAlu pOyi vachchedanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s