#547 ఎవరి దానవే evari dAnavE

Titleఎవరి దానవేevari dAnavE
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaశహనSahana
తాళం tALaచతురస్ర గతిchaturasra gati
పల్లవి pallaviఎవరి దానవే తరుణీ
నీవెందుకుంటి వీకరణి
evari dAnavE taruNI
nIvendukunTi vIkaraNi
అనుపల్లవి anupallaviచివురు చేతులకు గరుకు వెదురు గడ
చెల్లునె యోడం గడుప జమన కడ
chivuru chEtulaku garuku veduru gaDa
chellune yODam gaDupa jamana kaDa
చరణం
charaNam 1
ఇమ్ము రాచ సుంకమ్ము నీ కెమ్మోవి మానికమ్ము
కొమ్మా నీ కటాక్షమ్మున దాటం గోరెద మమ్మురంపు మోహాంబుధి
immu rAcha sunkammu nI kemmOvi mAnikammu
kommA nI kaTAkshammuna dATam gOreda mammurampu mOhAmbudhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s