#551 వెదకి రావే vedaki rAvE

Titleవెదకి రావేvedaki rAvE
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaమిశ్ర గతిmiSra gati
పల్లవి pallaviవెదకి రావే వేవేగ బోవేvedaki rAvE vEvEga bOvE
అనుపల్లవి anupallaviముదితరో యిటువంటి పురుషు డెందున్నాడోmuditarO yiTuvanTi purushu DendunnADO
చరణం
charaNam 1
రాముడంట దశరధ రాజు సుతుడట
కోమలి వీనిపై కోరిక పుట్టెనే
rAmuDanTa daSaradha rAju sutuDaTa
kOmali vInipai kOrika puTTenE
చరణం
charaNam 2
వీరుడంట గర్వితా సురాంతకుడట
యారూఢిగా ధర్మావతారమట
vIruDanTa garvitA surAntakuDaTa
yArUDhigA dharmAvatAramaTa
చరణం
charaNam 3
ఎటుల నోర్తు వీని నిప్పుడే చూడకున్న
పటము గాంచుమెంతో వన్నెకాడబ్బబ్బ
eTula nOrtu vIni nippuDE chUDakunna
paTamu gAnchumentO vannekADabbabba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s