#552 ఏడే కాన్పించడె EDE kAnpinchaDe

Titleఏడే కాన్పించడెEDE kAnpinchaDe
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaపూర్వ కల్యాణిpUrva kalyANi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఏడే కాన్పించ డెడన్నున్నాడే రాముEDE kAn&pincha DeDannunnADE rAmu
అనుపల్లవి anupallaviనేడే నా జన్మము సఫలము
వాడే హా యందగాడే
nEDE nA janmamu saphalamu
vADE hA yandagADE
చరణం
charaNam 1
పొంది యవ్వాని బల్కరించినే
మంచి సమయమేనా
pondi yavvAni balkarinchinE
manchi samayamEnA
చరణం
charaNam 2
చూడు క్రొమ్మబ్బు వన్నెకాడు వాడు
లేడా కనరాడా యయ్యయ్యో
chUDu krommabbu vannekADu vADu
lEDA kanarADA yayyayyO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s