#553 క్రొక్కారు మెరుగు krokkAru merugu

Titleక్రొక్కారు మెరుగుkrokkAru merugu
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaవసంతvasanta
తాళం tALaఖండ గతిkhanDa gati
పల్లవి pallaviక్రొక్కారు మెరుగు లాగున దళుక్కున మెఱసిkrokkAru merugu lAguna daLukkuna me~rasi
అనుపల్లవి anupallaviయిక్కడ మరుగు పడడదేమొకా తమ్ముడాyikkaDa marugu paDaDadEmokA tammuDA
చరణం
charaNam 1
కెంబెదవి గఱచుకొని క్రీగంట జూపుగా
లమ్మున న్నా మనస్సు లాగుకొన నెవ్వతో
kembedavi ga~rachukoni krIganTa jUpugA
lammuna nnA manassu lAgukona nevvatO
చరణం
charaNam 2
ఆపె వనలక్ష్మియో యారాజు కూతురో
యీ పగిది నన్ను భ్రమయించి డాగెనెచటనో
Ape vanalakshmiyO yArAju kUturO
yI pagidi nannu bhramayinchi DAgenechaTanO
చరణం
charaNam 3
మళ్ళి రాడేమి నా మనసామె యెడ చిక్కి
చెల్లరే యచ్చెలి చేకొనక తప్పదిక
maLLi rADEmi nA manasAme yeDa chikki
chellarE yachcheli chEkonaka tappadika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s