#554 చీకటి గదిలో chIkaTi gadilO

Titleచీకటి గదిలోchIkaTi gadilO
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaనవరోజ్navarOj
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviచీకటి గదిలో నేమి బరుంటివి
చెప్పవే పూవు బోడి
chIkaTi gadilO nEmi barunTivi
cheppavE pUvu bODi
అనుపల్లవి anupallaviనీకేటి వంత కల్గె బల్కవా
నిద్దురా ముద్దులాడి
nIkETi vanta kalge balkavA
niddurA muddulADi
చరణం
charaNam 1
నిద్దా చెక్కుటద్దముల వేడి
కన్నీరు కాఱ్చి కొయ్యారి
పెద్ద కన్రెప్ప యెఱందీసి
జళిపించు చూపు తరవారి
niddA chekkuTaddamula vEDi
kannIru kA~rchi koyyAri
pedda kanreppa ye~ramdIsi
jaLipinchu chUpu taravAri
చరణం
charaNam 2
వెచ్చ నూర్చుచుం దొండపండు
మోవిం గందింబెదవేమి
మచ్చెకంటి మకిల దుస్తు
కట్టిన మర్మమేమి యిల్లాల
vechcha nUrchuchum donDapanDu
mOvim gandimbedavEmi
machchekanTi makila dustu
kaTTina marmamEmi yillAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s