#556 ఎంతమాట entamATa

TitleఎంతమాటentamATa
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaఅసావేరిasAvEri
తాళం tALaసంకీర్ణ జాతి ఏకsankIrNa jAti Eka
పల్లవి pallaviఎంత మాట పల్కితీవు జీవితేశenta mATa palkitIvu jIvitESa
అనుపల్లవి anupallaviఇంతలోన విడిచితే నామీద యాశintalOna viDichitE nAmIda yASa
చరణం
charaNam 1
నిన్ను బాసి నేను నిముస మోర్వలేను
మన్నుటెట్లు నీరు మానినంత మీను
ninnu bAsi nEnu nimusa mOrvalEnu
mannuTeTlu nIru mAninanta mInu
చరణం
charaNam 2
వలదనకుము నన్ను వచ్చెద నీ తోడ
నిలువ దరమె నా యుసుఱు నీకు బుడమి ఱేడ
valadanakumu nannu vachcheda nI tODa
niluva darame nA yusu~ru nIku buDami ~rEDa
చరణం
charaNam 3
అలవికాని కార్య మాచరింప లేవు
తొలగ ద్రోసెదే నాతోడి నీడ నీవు
alavikAni kArya mAcharimpa lEvu
tolaga drOsedE nAtODi nIDa nIvu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s