#557 వీడెంతో vIDentO

TitleవీడెంతోvIDentO
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviవీడెంతో యందమైన వాడు సెబాసుvIDentO yandamaina vADu sebAsu
అనుపల్లవి anupallaviఈడే ఱేడైన వీని కీరేడు జగముల ఱేడుIDE ~rEDaina vIni kIrEDu jagamula ~rEDu
చరణం
charaNam 1
కూడ దగిన మంచి కోడెకాడు
నేడు నా కబ్బ కబ్బినాడు నా కీడుజోడి
kUDa dagina manchi kODekADu
nEDu nA kabba kabbinADu nA kIDujODi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s