#558 ఏ నీకు జిక్కి E nIku jikki

Titleఏ నీకు జిక్కిE nIku jikki
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaకాఫీkAfI
తాళం tALaచతురశ్ర గతిchaturaSra gati
పల్లవి pallaviఏ నీకు జిక్కినా నోరీ యందకాడ
యిప్పుడే నన్నేల రాయే
E nIku jikkinA nOrI yandakADa
yippuDE nannEla rAyE
అనుపల్లవి anupallaviఏనుండ వలె గాని నీకుం
దగిన జోడెబ్బె రాసిద్దేలరా
EnunDa vale gAni nIkum
dagina jODebbe rAsiddElarA
చరణం
charaNam 1
చాటు నకు రమ్ము మంతనము జెప్పెద
నీ వెట్టు లూకొట్టెదో
పూ చెండులివె సిరి కోరి వచ్చినప్డు
మోకాలడ్డు పెట్టిదో
chATu naku rammu mantanamu jeppeda
nI veTTu lUkoTTedO
pU chenDulive siri kOri vachchinapDu
mOkAlaDDu peTTidO
చరణం
charaNam 2
జగమెల్ల జూచితి న్నీవంటి సొగసుకా
డగపడ లేదద్దిరా
మగడ దాపనేల నన్ను మించిన జాణ
మఱి మఱి లేదెద్దిరా
jagamella jUchiti nnIvanTi sogasukA
DagapaDa lEdaddirA
magaDa dApanEla nannu minchina jANa
ma~ri ma~ri lEdeddirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s