#559 జాతి నీతి jAti nIti

Titleజాతి నీతిjAti nIti
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaఖండ గతిkhanDa gati
పల్లవి pallaviజాతి నీతి తలంప కీ తీరుగా బల్కితే
తోచి నట్లెల్ల నెవతెవైన న్గల్కి
jAti nIti talampa kI tIrugA balkitE
tOchi naTlella nevatevaina n&galki
చరణం
charaNam 1
నిక్కమగు మగవాని కొక్కాలి యొకమాట
పెక్కేల రక్కసీ వెళ్ళు వచ్చిన బాట
nikkamagu magavAni kokkAli yokamATa
pekkEla rakkasI veLLu vachchina bATa
చరణం
charaNam 2
కులమునకు జెడె కాని కూడు గుడవగ నౌన
సలుప గూడదు హాని జగతికే మిషనైన
kulamunaku jeDe kAni kUDu guDavaga nauna
salupa gUDadu hAni jagatikE mishanaina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s