#560 బళిర నీవు baLira nIvu

Titleబళిర నీవుbaLira nIvu
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaజంజోటిjanjOTi
తాళం tALaమిశ్ర రూపకmiSra rUpaka
పల్లవి pallaviబళిర నీవు పెట్టు చీవాట్లు కూడ రత్తి కట్టుbaLira nIvu peTTu chIvATlu kUDa ratti kaTTu
అనుపల్లవి anupallaviఅలరు చుండు నీకు నొకంత మై చిరాకుalaru chunDu nIku nokanta mai chirAku
చరణం
charaNam 1
అవుర నీదు పల్కు చిఱునవ్వు ముత్తెములొల్కు
సవతి యొద్ద నన్ను బల్చన సేయకు కొల్తు నిన్ను
avura nIdu palku chi~runavvu muttemulolku
savati yodda nannu balchana sEyaku koltu ninnu
చరణం
charaNam 2
ఓరి వన్నెకాడ నన్నుంచుము నీతోడ
మేఱమీదె నాసకనుమీ నాపై నీగు
Ori vannekADa nannunchumu nItODa
mE~ramIde nAsakanumI nApai nIgu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s