#561 అగపడదే agapaDadE

TitleఅగపడదేagapaDadE
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaఖమాచిkhamAchi
తాళం tALaత్రస్య గతిtrasya gati
పల్లవి pallaviఅగపడదే చోటనైన యట్టి వన్నెలాడిagapaDadE chOTanaina yaTTi vannelADi
అనుపల్లవి anupallaviసుగపడు మా పూవుబోడి జోడు కూడి యాదిsugapaDu mA pUvubODi jODu kUDi yAdi
చరణం
charaNam 1
ముగుర కాలి గోరినైన బోలునె నీ నాతి
యగును దాని చెంత రంజయైన నాకు కోతి
mugura kAli gOrinaina bOlune nI nAti
yagunu dAni chenta ramjayaina nAku kOti
చరణం
charaNam 2
దెబ్బున నద్దాని జిదిమి దివ్వె పెట్టినచ్చు
అబ్బోటిన్జూడ నతివ కైన వలపు హెచ్చు
debbuna naddAni jidimi divve peTTinachchu
abbOTin&jUDa nativa kaina valapu hechchu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s