#562 కంటి సైగ kanTi saiga

Titleకంటి సైగkanTi saiga
Written Byవింజమూరి వరదరాజయ్యంగారు*viMjamUri varadarAjayyangAru*
Book
రాగం rAgaమణిరంగుmaNirangu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకంటి సైగ జేసెనే
తుంటరికాడు
ఒంటిగ నున్న
నన్నింటి లోకి రమ్మని
kanTi saiga jEsenE
tunTarikADu
onTiga nunna
nanninTi lOki rammani
అనుపల్లవి anupallaviజంట పావురముల క్రీ
గంటి జూపి వాడు
కొంటె మాటలాడి
తుంటరి పనులు సేయ
janTa pAvuramula krI
ganTi jUpi vADu
konTe mATalADi
tunTari panulu sEya
చరణం
charaNam 1
నవ మోహనాంగుడే వాడు
నాద వినోదుడే
ధరను వెలయు శ్రీ
వరకాంచి పురమున
స్థిరముగ నెలకొన్న
వరద రాజ విభుడు
nava mOhanAnguDE vADu
nAda vinOduDE
dharanu velayu SrI
varakAnchi puramuna
sthiramuga nelakonna
varada rAja vibhuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s