#563 ఏమి బల్కెనో Emi balkenO

Titleఏమి బల్కెనోEmi balkenO
Written Byదుడ్డు సీతారామయ్య (1883-1949)duDDu sItArAmayya (1883-1949)
Bookసెంటినరీ మ్యాగజైన్ (1983)Centenary Magazine 1983
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Published At302
పల్లవి pallaviఏమి బల్కెనో శ్రీ సఖుడేమి బల్కెనో అలవాEmi balkenO SrI sakhuDEmi balkenO alavA
అనుపల్లవి anupallaviమోమాటమేమీ లేక దేల్పగదె చెలిmOmATamEmI lEka dElpagade cheli
చరణం
charaNam 1
నే వ్రాయు చీటీ జూచెనా
నిరసించి పారవైచెనా
ఏమైన నుల్లసమ్ము లాడెనా చెలి
nE vrAyu chITI jUchenA
nirasimchi pAravaichenA
Emaina nullasammu lADenA cheli
చరణం
charaNam 2
నను బాయనంచు జెప్పెనా
నిను జూచి వేరె దాగెనా
నీకేమైన భూషలిచ్చెనా చెలి
nanu bAyananchu jeppenA
ninu jUchi vEre dAgenA
nIkEmaina bhUshalichchenA cheli
చరణం
charaNam 3
ఆ కాంత యింటనుండెనా
అన్యాలయమున నుండెనా
మనసిచ్చి మారు జాబు వ్రాసెనా చెలి
A kAnta yinTanunDenA
anyAlayamuna nunDenA
manasichchi mAru jAbu vrAsenA cheli
చరణం
charaNam 4
ఇటు తాను వత్తుననియనా
అటు నన్ను రమ్మనియెనా
ఎటు బల్కె సీతరామ శాస్త్రి కవినుతు
iTu tAnu vattunaniyanA
aTu nannu rammaniyenA
eTu balke sItarAma SAstri kavinutu

Strangely, the lyrics of 302 and this, are almost identical – but, with a different mudra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s