#564 చాలు నిలుపంతట chAlu nilupantaTa

Titleచాలు నిలుపంతటchAlu nilupantaTa
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
Book
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviచాలు నిలుపంతట
నట్టి ఉపచారము లెందుకురా
నిన్న రేయి చిన్న దానింటను
నన్ను జూచి నవ్వినారటరా
chAlu nilupantaTa
naTTi upachAramu lendukurA
ninna rEyi chinna dAninTanu
nannu jUchi navvinAraTarA
అనుపల్లవి anupallaviఅదెల్ల నా పెను సిగ్గయెరా
కాంతా మణిని రాణి వనుచు
కీర్తిం బొగిడికొని
ఆడినా వింతలు విన చలల్ల నాయెనురా
adella nA penu siggayerA
kAntA maNini rANi vanuchu
kIrtim bogiDikoni
ADinA vintalu vina chalalla nAyenurA
చరణం
charaNam 1
తారాధిప సంకాశా గంభీరా
భూధారా శ్రీ ధర్మ పురీశుడు
నను జేసి దూరుట మరియాద
గాదటరా ఎందుకు వందన ఏలుమురా
tArAdhipa samkASA gambhIrA
bhUdhArA SrI dharma purISuDu
nanu jEsi dUruTa mariyAda
gAdaTarA enduku vandana ElumurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s