#566 నిన్ను నమ్మినార ninnu namminAra

Titleనిన్ను నమ్మినారninnu namminAra
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
Book
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At403
పల్లవి pallaviనిన్ను నమ్మినార నీరజ నయన
నన్ను విడనాడ న్యాయమా నా సామి
ninnu namminAra nIraja nayana
nannu viDanADa nyAyamA nA sAmi
కమ్మనీ మోవిచ్చి కౌగిలియ్యవేరా
నమ్మిన దానరా నా సామి ఈ వేళ
kammanI mOvichchi kaugiliyyavErA
nammina dAnarA nA sAmi I vELa
ఎంత వేడినను పంతమా నా పైని
సంతతంబు నిన్నే చింతించు చున్నారా
enta vEDinanu pantamA nA paini
santatambu ninnE chintinchu chunnArA
మరుని బారికి నోర్వజాల
మర్మమెల్ల దెలిసె శ్రీ ధర్మపురి నివాస
maruni bAriki nOrvajAla
marmamella delise SrI dharmapuri nivAsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s