#568 వారేమి చేసెదరే vArEmi chEsedarE

Titleవారేమి చేసెదరేvArEmi chEsedarE
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
Book
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviవారేమి చేసెదరే ప్రియుడు
జార చోరుడనే వేరైతే
vArEmi chEsedarE priyuDu
jAra chOruDanE vEraitE
చరణం
charaNam 1
ఊరివారు యింతిరో భిగుడాడ వేసమై
కులకాంతల నేచితే ఎట్లోర్తురే
UrivAru yintirO bhiguDADa vEsamai
kulakAntala nEchitE eTlOrturE
చరణం
charaNam 2
నీరజముఖి వాడా రమణి మగని
తీరున పోయుట తానే పైకొంటే
nIrajamukhi vADA ramaNi magani
tIruna pOyuTa tAnE paikonTE
చరణం
charaNam 3
శ్రీకరుడగు శ్రీ ధర్మ పురీశుడు
లోకాప కీర్తికి లోనైతే ఈ వూరివారేమి చేసెదరే
SrIkaruDagu SrI dharma purISuDu
lOkApa kIrtiki lOnaitE I vUrivArEmi chEsedarE

One thought on “#568 వారేమి చేసెదరే vArEmi chEsedarE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s