#569 ఏమందునే చెలియా EmandunE cheliyA

Titleఏమందునే చెలియాEmandunE cheliyA
Written By
Book
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఏమందునే చెలియా నా సామి
నా మీద ఏమో అలకాయెనిక
EmandunE cheliyA nA sAmi
nA mIda EmO alakAyenika
చరణం
charaNam 1
ఏ మాయలాడి వాని కే మందు బెట్టెనో
దిట్టముగా నాదు పట్టు పాన్పు చేరి
పట్టి పిలిచితే నన్ను ముట్టవద్దనే యిక
E mAyalADi vAni kE mandu beTTenO
diTTamugA nAdu paTTu pAn&pu chEri
paTTi pilichitE nannu muTTavaddanE yika
చరణం
charaNam 2
ప్రీతితో బాలచంద్ర నాతోను కూడితే ఆ
నాతి బోధనచే ప్రీతి తప్పెను ఇక
prItitO bAlachandra nAtOnu kUDitE A
nAti bOdhanachE prIti tappenu ika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s