#570 చాలులేరా chAlulErA

TitleచాలులేరాchAlulErA
Written Byపట్టాభిరామయ్య?paTTAbhirAmayya?
Book
రాగం rAgaబేగడbEgaDa
తాళం tALa
పల్లవి pallaviచాలులేరా నీ నేస్తము
తాళవన లోలా నీదు పరిహాసము
chAlulErA nI nEstamu
tALavana lOlA nIdu parihAsamu
చరణం
charaNam 1
ధీర నీవు ఆలకించితి యని
క్షీరము నా హారమునే
మనసార నీకు జేరనీవు
నొల్లక పారద్రోసి దురీ జోరు తోనే పోతివి
dhIra nIvu Alakinchiti yani
kshIramu nA hAramunE
manasAra nIku jEranIvu
nollaka pAradrOsi durI jOru tOnE pOtivi
చరణం
charaNam 2
ఎవ్వరైను రేపు మాపు కోపమెల్ల బాపెరా ప్రియా
పరితాప మెల్ల బాసి నన్ను గూడిన దాపు జేర
తాపమార తాపమార్చుకకనే పోతివి
evvarainu rEpu mApu kOpamella bAperA priyA
paritApa mella bAsi nannu gUDina dApu jEra
tApamAra tApamArchukakanE pOtivi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s