#571 ముందటివలె mundaTivale

TitleముందటివలెmundaTivale
Written By
Book
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
పల్లవి pallaviముందటి వలె నాపై నెనరున్నదా
సామి ముచ్చటలిక ఏలరా
mundaTi vale nApai nenarunnadA
sAmi muchchaTalika ElarA
అనుపల్లవి anupallaviఎందుకీ మొగ మిచ్చకపు మాట లాడేవు
యిది మేర గాదురా ఏరా నా సామి
endukI moga michchakapu mATa lADEvu
yidi mEra gAdurA ErA nA sAmi
చరణం
charaNam 1
పిలువ నంపిన రావు పిలచిన గైకొనవు పలుమారు వేడిన
పలుకవు వలపు నిలుప లేక చెలువు డనుచు నిన్ను
తలచి తలచి చాల తల్లడిల్లుటే కొని
piluva nampina rAvu pilachina gaikonavu palumAru vEDina
palukavu valapu nilupa lEka cheluvu Danuchu ninnu
talachi talachi chAla tallaDilluTE koni
చరణం
charaNam 2
చిన్న నాటి నుండి చేరిన దెంచక నన్ను చౌక చేసేది న్యాయమా
వన్నెకాడ నీదు వంచన లెరుగక నిన్నన బని లేదు నే జేయు పూజకు
chinna nATi nunDi chErina denchaka nannu chauka chEsEdi nyAyamA
vannekADa nIdu vanchana lerugaka ninnana bani lEdu nE jEyu pUjaku
చరణం
charaNam 3
కలువల రేడంచు కంచి వరదా నిన్ను లలనా యింత దూరము రానిచ్చేనా
అలరు విల్తుని కేళిని నలుము కొనుచు నన్ను కలసిన
పాపాన కాకన్నుల జూడ వచ్చితి ఓ
kaluvala rEDanchu kanchi varadA ninnu lalanA yinta dUramu rAnichchEnA
alaru viltuni kELini nalumu konuchu nannu kalasina
pApAna kAkannula jUDa vachchiti O
చరణం
charaNam 4
కన్యను గద నేను కన్నెత్తి చూడవేరా వన్నెకాడ
లేచి రారా వగలు చెందకురా
kanyanu gada nEnu kannetti chUDavErA vannekADa
lEchi rArA vagalu chendakurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s