#572 రారా సుకుమార rArA sukumAra

Titleరారా సుకుమారrArA sukumAra
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
Previously Published at 413
పల్లవి pallaviరారా సుకుమార ధీర
రాజాధి రాజ లేరా
పరిమళ మిదే గంధ మిదే
పట్టి పూసేది రారా
rArA sukumAra dhIra
rAjAdhi rAja lErA
parimaLa midE gandha midE
paTTi pUsEdi rArA
చరణం
charaNam 1
లేదా నాపై ప్రేమా రాదా
నాపై దయ సరసుడ
లేచి రారా సమయ మిదే రారా
lEdA nApai prEmA rAdA
nApai daya sarasuDa
lEchi rArA samaya midE rArA
చరణం
charaNam 2
వన్నెకాడ నిన్నె చాల నమ్మి యుంటీర మరీ
సుందరాకారా నిన్నే చాలగ నమ్మితిరా
vannekADa ninne chAla nammi yunTIra marI
sundarAkArA ninnE chAlaga nammitirA
చరణం
charaNam 3
మల్లె పూల హారములు మెడ నిండ వేసెదరా
జాస్మిన్ సెంటు యిదే జేటా జేటా జల్లెదరా
malle pUla hAramulu meDa ninDa vEsedarA
jAsmin senTu yidE jETA jETA jalledarA
చరణం
charaNam 4
పగ దానిగ నను పాటింపకు రావేమిరా
సరసుడా రావేమిరా
మోహనాకారా మోహమాయెరా
మోహనాంగా నిను నమ్మితి గదరా
మోహమాపా జాలను రావేమిరా
paga dAniga nanu pATimpaku rAvEmirA
sarasuDA rAvEmirA
mOhanAkArA mOhamAyerA
mOhanAngA ninu nammiti gadarA
mOhamApA jAlanu rAvEmirA
చరణం
charaNam 5
విరు శరములు నాపై విపరీత మాయే
మరులు కొంటిరా మోహనాకారా
మరు కొల్పునకు సమయ మిదేరా రావేమిరా
viru Saramulu nApai viparIta mAyE
marulu konTirA mOhanAkArA
maru kolpunaku samaya midErA rAvEmirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s