#573 నేనేమి సేతునే nEnEmi sEtunE

Titleనేనేమి సేతునేnEnEmi sEtunE
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviనేనేమి సేతునే సఖీ నేనెటుల తాళుదునే సఖి
నేనెటులోర్తునే నేనెటుల తాళుదునే
nEnEmi sEtunE sakhI nEneTula tALudunE sakhi
nEneTulOrtunE nEneTula tALudunE
చరణం
charaNam 1
నా విభుడూర లేడాయెనె నేనేమి సేతునే
మందులా దాని మరిగియే నా పొందు దలచడే
మందులా నా సవతి దానికి మందూ రాసెనే
విభునకు మందూ రాసెనే తలాకు మందురుద్దెనే
nA vibhuDUra lEDAyene nEnEmi sEtunE
mandulA dAni marigiyE nA pondu dalachaDE
mandulA nA savati dAniki mandU rAsenE
vibhunaku mandU rAsenE talAku mandu ruddenE
చరణం
charaNam 2
మొన్నటి దినమూన నన్ను మోసపుచ్చెనే
విభుడూ మోసపుచ్చెనే
వచ్చెద ననుచు నాతో యని యా సవతినీ గూడెనే
monnaTi dinamUna nannu mOsapuchchenE
vibhuDU mOsapuchchenE
vachcheda nanuchu nAtO yani yA savatinI gUDenE
చరణం
charaNam 3
సుందరాకారుడే ముద్దుల మోహనాంగుడే
మోహనాంగుడే మదన గోపాలుడే
sundarAkAruDE muddula mOhanAnguDE
mOhanAnguDE madana gOpAluDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s