#574 వన్నెకాడు నన్ను vannekADu nannu

Titleవన్నెకాడు నన్నుvannekADu nannu
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviవన్నెకాడు నన్ను కేళికి వనిత రాడాయె
కలువా కంటి నన్ను కనులా చూడడాయె
కనికారమున నాతో మాటలాడడే
vannekADu nannu kELiki vanita rADAye
kaluvA kanTi nannu kanulA chUDaDAye
kanikAramuna nAtO mATalADaDE
చరణం
charaNam 1
పన్నీరు చల్లేదా పడతి వాడొచ్చిన
పగమేమో తెలియదు అనకపల్లి పురమున వెలిసిన
నరసింహ సుతుడు శ్రీ లక్ష్మీ సన్నుతుడు
pannIru challEdA paDati vADochchina
pagamEmO teliyadu anakapalli puramuna velisina
narasim^ha sutuDu SrI lakshmI sannutuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s