#575 సుకుమారా sukumArA

TitleసుకుమారాsukumArA
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviసుకుమారా సుందరాకారా
యిందు రారా నిన్నే నమ్మితి రారా
కోపామేలరా రారా నాపై
sukumArA sundarAkArA
yindu rArA ninnE nammiti rArA
kOpAmElarA rArA nApai
చరణం
charaNam 1
సమయమిదేరా సరసుడ రారా పంతమటరా
పన్నగ శయన రారా నిన్నే చాలగా నమ్మితి
samayamidErA sarasuDa rArA pantamaTarA
pannaga Sayana rArA ninnE chAlagA nammiti
చరణం
charaNam 2
మోహనాకారా మోహమాయనురా మోహ మాప జాలను
రారా రాధాకృష్ణ లేచి రారా
mOhanAkArA mOhamAyanurA mOha mApa jAlanu
rArA rAdhAkRshNa lEchi rArA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s