#576 విరహమాయనురా virahamAyanurA

TitleవిరహమాయనురాvirahamAyanurA
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviవిరహమాయనురా యిక తాళజాలరాvirahamAyanurA yika tALajAlarA
చరణం
charaNam 1
వినవేలరా మొర ఈ వేళ
శ్రీధరా యిక నిలువ జాలరా
ఇటు వచ్చి చూడర
vinavElarA mora I vELa
SrIdharA yika niluva jAlarA
iTu vachchi chUDara
చరణం
charaNam 2
వన్నెకాడరా నెర వలచితిరా నీపై
వగలు జెందకురా నరసింహ నుత
బాల శ్రీ వేణుగోపాల
vannekADarA nera valachitirA nIpai
vagalu jendakurA narasim^ha nuta
bAla SrI vENugOpAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s