#577 నిన్ను కోరి ninnu kOri

Titleనిన్ను కోరిninnu kOri
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviనిన్ను కోరి యున్నది
నన్ను విన్నపము శేయమన్నది
విన్నపము శేయమన్నది యేరా
నిన్ను నేరా రమ్మన్నది
ninnu kOri yunnadi
nannu vinnapamu SEyamannadi
vinnapamu SEyamannadi yErA
ninnu nErA rammannadi
చరణం
charaNam 1
కామశాస్త్రము చదివెరా అది కలికి చిలుకల కొలికిరా
కలికి చిలుకల కొలికిరా అది మాణిక్యముల మాటరా
అది నిదుర గ్రమ్మిన నిప్పురా
మాటలకు నెరజాణరా సయ్యాటలను తానేర్చెరా
సయ్యాటలను తానేర్చెరా అది చిగురు మామిడి మొగ్గరా
kAmaSAstramu chadiverA adi kaliki chilukala kolikirA
kaliki chilukala kolikirA adi mANikyamula mATarA
adi nidura grammina nippurA
mATalaku nerajANarA sayyATalanu tAnErcherA
sayyATalanu tAnErcherA adi chiguru mAmiDi moggarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s