#578 అతని నొక్కపరి atani nokkapari

Titleఅతని నొక్కపరిatani nokkapari
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఅతని నొక్కపరి యిటు రమ్మనే చెలి
పిలచిన పలుకడ యే అలుక యేల గలిగి నాపా
atani nokkapari yiTu rammanE cheli
pilachina palukaDa yE aluka yEla galigi nApA
చరణం
charaNam 1
చక్కని మోము జూచి చాలనే వలచితి
చుక్కల రాయుని ధిక్కరించిన వాని
చక్కని మోము జూచి చాలనే వలచితి
chakkani mOmu jUchi chAlanE valachiti
chukkala rAyuni dhikkarinchina vAni
chakkani mOmu jUchi chAlanE valachiti
చరణం
charaNam 2
బంతులాడ బోయి పనిచిరి నా షోకు మాని
ఎంత వేడిన గాని చెంతకు రాడు వాడు
నా మది కలయి కోరిక దాపు జాలా నీకేలా
bantulADa bOyi panichiri nA shOku mAni
enta vEDina gAni chentaku rADu vADu
nA madi kalayi kOrika dApu jAlA nIkElA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s