#579 సుందరుడా sundaruDA

TitleసుందరుడాsundaruDA
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviసుందరుడా నా ప్రాణ సఖుడా నా ప్రాణ నాథుడ
నన్నెడబాయుట న్యాయము కాదురా
sundaruDA nA prANa sakhuDA nA prANa nAthuDa
nanneDabAyuTa nyAyamu kAdurA
చరణం
charaNam 1
కన్నెరికము నాడు నిన్ను నే కోరితి
జాలమింకేల సుందరుడా
kannerikamu nADu ninnu nE kOriti
jAlaminkEla sundaruDA
చరణం
charaNam 2
చిన్ననాట నుండి నిన్ను నే నమ్మితి
నన్నెడబాయుట న్యాయము కాదురా
రాజ రాజ శ్రీ ఆనంద గజపతి
ఆనంద వర్మ రా ఏరా
chinnanATa nunDi ninnu nE nammiti
nanneDabAyuTa nyAyamu kAdurA
rAja rAja SrI Ananda gajapati
Ananda varma rA ErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s