#580 మరుబారికకి marubArikaki

TitleమరుబారికకిmarubArikaki
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviమరుబారికని తాళలేనురా ఏరా ఏరా ఏరా నా సామి
తాళలేనురా తాళలేనురా ఏరా నా సామి
marubArikani tALalEnurA ErA ErA ErA nA sAmi
tALalEnurA tALalEnurA ErA nA sAmi
చరణం
charaNam 1
ఎంత వేడినా నా చెంతకు రారమ్మని
సుంతయు దయరాదా పంతము జేసెదవేరా
enta vEDinA nA chentaku rArammani
suntayu dayarAdA pantamu jEsedavErA
చరణం
charaNam 2
సుందరాంగ నాపై కోపమేలరా
తాపమాయెరా పరితాప మాపజాలర
sundarAnga nApai kOpamElarA
tApamAyerA paritApa mApajAlara
చరణం
charaNam 3
పోయిన వేళను మా బోటి నంపితే
పిలచిన పలుక వైతివేర సామి
pOyina vELanu mA bOTi nampitE
pilachina paluka vaitivEra sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s