#582 మరుబారి marubAri

TitleమరుబారిmarubAri
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviమరుబారి కోర్వలేనే
నారీమణి తేవే
marubAri kOrvalEnE
nArImaNi tEvE
చరణం
charaNam 1
నీరజాక్షుడే తీరున నేరమేమికోవే
నారీమణి లేవే
nIrajAkshuDE tIruna nEramEmikOvE
nArImaNi lEvE
చరణం
charaNam 2
సదయుడు నాయందు
సదా పంతమె సాధించెనే
అంతరంగు డేయునందు
వింత వేరే యుండునే
నారీమణి లేవే
sadayuDu nAyandu
sadA pantame sAdhinchenE
antarangu DEyunandu
vinta vErE yunDunE
nArImaNi lEvE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s