#584 అరమరికగా aramarikagA

TitleఅరమరికగాaramarikagA
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఅరమరికగా నా మాట ఆదరించ వదేమిరాaramarikagA nA mATa Adarincha vadEmirA
చరణం
charaNam 1
సమయమిదే కాదుర నా సామి నాతో మాటలాడsamayamidE kAdura nA sAmi nAtO mATalADa
చరణం
charaNam 2
పట్ట పగలు వెన్నెలలో విత్తముగ గాయుచున్నవిpaTTa pagalu vennelalO vittamuga gAyuchunnavi
చరణం
charaNam 3
బొట్టుగట్టిన వాడింట అడ్డన యున్నానురాboTTugaTTina vADinTa aDDana yunnAnurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s