#585 పోవే పోపోవే చెలియా pOvE pOpOvE cheliyA

Titleపోవే పోపోవే చెలియాpOvE pOpOvE cheliyA
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
Book
రాగం rAgaయమునా కల్యాణిyamunA kalyANi
తాళం tALaచాపుchApu
Previously Posted At473
పల్లవి pallaviపోవే పోపోవే చెలియా
వేగ పోవే పోపోవే చెలియా
పోవే వానిటు వేగలేవ చెలియా
pOvE pOpOvE cheliyA
vEga pOvE pOpOvE cheliyA
pOvE vAniTu vEgalEva cheliyA
చరణం
charaNam 1
మదనుడు పదను శరము లెద నేయ
మదన సదన మింక పదనించె గదవె
madanuDu padanu Saramu leda nEya
madana sadana minka padaninche gadave
చరణం
charaNam 2
ననబోణి వినవే వనజ వైరి యిపుడు
నను బాధించెది న్యాయమౌనటవే
nanabONi vinavE vanaja vairi yipuDu
nanu bAdhinchedi nyAyamaunaTavE
చరణం
charaNam 3
సరసుడైన ధర్మ పురమున నెలకొన్న
పర వాసుదేవుని తేవే చెలియా
sarasuDaina dharma puramuna nelakonna
para vAsudEvuni tEvE cheliyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s