#586 మరులు కొన్నదిరా marulu konnadirA

Titleమరులు కొన్నదిరాmarulu konnadirA
Written By
Book
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమరులు కొన్నదిరా మానినీ మణి నీపై
పరిపరి విధముల పరితపించుచు నీపై
marulu konnadirA mAninI maNi nIpai
paripari vidhamula paritapinchuchu nIpai
చరణం
charaNam 1
ధరను లోనీకు తగిన వల్లభుడని
తరుణి మిక్కిలి నిన్ను తలచి తలచి చాలా
వనజ నేత్రుడౌ శ్రీనివాస నాయక నిన్ను
వల్లగ నీ మాటలు ఎల్లపుడును ఎద
dharanu lOnIku tagina vallabhuDani
taruNi mikkili ninnu talachi talachi chAlA
vanaja nEtruDau SrInivAsa nAyaka ninnu
vallaga nI mATalu ellapuDunu eda
చరణం
charaNam 2
మరచితివా నన్ను మగువా
గురుతెరుగా మువ్వ గోపాలుడగు గాన
marachitivA nannu maguvA
guruterugA muvva gOpAluDagu gAna
చరణం
charaNam 3
పాటల ధారీ మువ్వ గోపాల
మంచి తేట ముత్యము లేరలు తీసుకో గొనిన
నాటి వరకింత నేటికి దీరదు
pATala dhArI muvva gOpAla
manchi tETa mutyamu lEralu tIsukO gonina
nATi varakinta nETiki dIradu

One thought on “#586 మరులు కొన్నదిరా marulu konnadirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s