#589 హాహా ప్రేమ సఖుడా hAhA prEma sakhuDA

Titleహాహా ప్రేమ సఖుడాhAhA prEma sakhuDA
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviహాహా ప్రేమ సఖుడా హాహా ప్రియ సఖుడా
సరిగాదు నన్నెడబాసి పోవ
hAhA prEma sakhuDA hAhA priya sakhuDA
sarigAdu nanneDabAsi pOva
చరణం
charaNam 1
మదనుని కేళికి మరిమరి పిలువ
సరిగాదు నన్నెడబాయ సఖుడా
సుందరాంగ నిన్నే చాలగ నమ్మితి
అలకేలరా నాపై మరుకేళికి సఖుడా
madanuni kELiki marimari piluva
sarigAdu nanneDabAya sakhuDA
sundarAnga ninnE chAlaga nammiti
alakElarA nApai marukELiki sakhuDA
చరణం
charaNam 2
వగలాడి చెవిక్కి వేళ మీరరా
సరిగాదు నన్నెడ బాసి పోవ
వాసిగ విజయ నగర పురమున
వెలసిన వాస సన్నుత నరవాస రూపత
vagalADi chevikki vELa mIrarA
sarigAdu nanneDa bAsi pOva
vAsiga vijaya nagara puramuna
velasina vAsa sannuta naravAsa rUpata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s