#590 అత్తవారా నన్ను attavArA nannu

Titleఅత్తవారా నన్నుattavArA nannu
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఅత్తవారా నన్ను పిలువ వచ్చినారు
రాగోపాల వట్టి మాటలు గావుర సామి
వూరికే పయనంబు నేడు
attavArA nannu piluva vachchinAru
rAgOpAla vaTTi mATalu gAvura sAmi
vUrikE payanambu nEDu
చరణం
charaNam 1
సుందరాంగ నిన్నెడ బాయుట కన్న
కిన్నత లేదురా యేమి సైతుర ముద్దుల సామి
మా మదనుని యింటనండే అత్త
ఆడబడుచు మరదు యండును పుండుటకే
ముగాదు ఎటుల సైతుర ముద్దుల సామి
మనసు కుక యేమి తేలదు
sundarAnga ninneDa bAyuTa kanna
kinnata lEdurA yEmi saitura muddula sAmi
mA madanuni yinTananDE atta
ADabaDuchu maradu yanDunu punDuTakE
mugAdu eTula saitura muddula sAmi
manasu kuka yEmi tEladu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s