#591 కాశికి పొయ్యెనే kASiki poyyenE

Titleకాశికి పొయ్యెనేkASiki poyyenE
Written By
Book
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaచాపుchApu
Previously Posted At55
పల్లవి pallaviకాశికి పొయ్యెనే నీ వల్లనే ఓసోసి నామది నున్నయట్టి నీదు
ఆశలెల్ల నిరాశ చేసుక ఇదో
kASiki poyyenE nI vallanE OsOsi nAmadi nunnayaTTi nIdu
ASalella nirASa chEsuka idO
చరణం
charaNam 1
ఏ తీరు నైనను ప్రీతి సేయుదువని
పాతకి నే చాల భ్రమసి తిరుగుచుంటి
రాతి మనసు గల నాతి నీవనుచు
నే తెలియక మోసపోతి నయ్యయ్యో
E tIru nainanu prIti sEyuduvani
pAtaki nE chAla bhramasi tiruguchunTi
rAti manasu gala nAti nIvanuchu
nE teliyaka mOsapOti nayyayyO
చరణం
charaNam 2
చక్కగాను నాతో సంతోషముగ నీవు ఒక్క మాటాడితే
తక్కువటేనకు ఇక్కడ భ్రాంతిచే ఇల్లాలిని బాసి
దిక్కు దెసయు లేక తిరిగి తిరిగి రోసి
chakkagAnu nAtO santOshamuga nIvu okka mATADitE
takkuvaTEnaku ikkaDa bhrAntichE illAlini bAsi
dikku desayu lEka tirigi tirigi rOsi
చరణం
charaNam 3
ముద్దుగుమ్మ మనమిద్దఱు గూడున్న
ముద్దు నటేశ్వర మూర్తికే తెలుసును
సుద్దు లెంచకున్న సుదతి నీ వనుచును
సద్దు చేసిన ఆతో పలుకవు గనుక నే
muddugumma manamidda~ru gUDunna
muddu naTESwara mUrtikE telusunu
suddu lenchakunna sudati nI vanuchunu
saddu chEsina AtO palukavu ganuka nE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s