#592 పూసదారము pUsadAramu

TitleపూసదారముpUsadAramu
Written By
Book
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
పల్లవి pallaviపూసదారము రీతి పొందిన చెలిని బాపె
దోసకారి దైవము
pUsadAramu rIti pondina chelini bApe
dOsakAri daivamu
అనుపల్లవి anupallaviఆసలూరగ మది అనుదినమును
చెంత వాసమై యున్నట్టి
వనిత రత్నము వంటి
AsalUraga madi anudinamunu
chenta vAsamai yunnaTTi
vanita ratnamu vanTi
చరణం
charaNam 1
చిన్న నాటి మొదలు చెలిమి యొనర్చుచు
ఎన్నడైన నిన్ను ఎడబాయ ననుచునా
కన్నుల గమ్ముక కలసి మెలసి నట్టి
ఎన్న దగిన మంచి యువిద ముత్యము వంటి
chinna nATi modalu chelimi yonarchuchu
ennaDaina ninnu eDabAya nanuchunA
kannula gammuka kalasi melasi naTTi
enna dagina manchi yuvida mutyamu vanTi
చరణం
charaNam 2
అద్దంపు చెక్కిలి ఆననంబున జేర్చి
ముద్దు ఒసంగుమని
ముదుముతో మనసాటి ఒద్దిక గలదాని
నూరదించు చున్నట్టి
సుద్దులు దెల్పిన సుదతి బంగారు వంటి
addampu chekkili Ananambuna jErchi
muddu osangumani
mudumutO manasATi oddika galadAni
nUradinchu chunnaTTi
suddulu delpina sudati bangAru vanTi
చరణం
charaNam 3
సామి బాల గోపాల సదయుడవై నన్ను
కాము కేళిలోన కరగించె
sAmi bAla gOpAla sadayuDavai nannu
kAmu kELilOna karaginche

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s