#593 రామ రామ ప్రాణసఖి rAma rAma prANasakhi

Titleరామ రామ ప్రాణసఖిrAma rAma prANasakhi
Written By
Book
రాగం rAgaఆహిరిAhiri
తాళం tALaఝంపjhampa
పల్లవి pallaviరామ రామ ప్రాణ సఖి నెడబాసి
రాము డెటువలె దాళెనో ముందు
తామర సాక్షిని దలంచితే నా గుండె
తల్లడంబందె నేమందు నయ్యయ్యో
rAma rAma prANa sakhi neDabAsi
rAmu DeTuvale dALenO mundu
tAmara sAkshini dalanchitE nA gunDe
tallaDambande nEmandu nayyayyO
చరణం
charaNam 1
కలికి చిలుక పలుకు లీలాగున నతనికి
కర్ణ శూలములై యుండలేదో
నెల రాయడతని పాలిటికి నీలాగున
నిప్పుల కుప్పయై యుండలేదో
kaliki chiluka paluku lIlAguna nataniki
karNa SUlamulai yunDalEdO
nela rAyaDatani pAliTiki nIlAguna
nippula kuppayai yunDalEdO
చరణం
charaNam 2
తెలియకను రాతిరి పగలు నీ తీరునను
దిగులు మదిలో దోచదాయ నేమో
చెలియ నెడబాసి నప్పటి నుండి నా మనసు
చిందర వందరై యున్న దయ్యాయ్యో
teliyakanu rAtiri pagalu nI tIrunanu
digulu madilO dOchadAya nEmO
cheliya neDabAsi nappaTi nunDi nA manasu
chindara vandarai yunna dayyAyyO
చరణం
charaNam 3
వరుడు పగవాడగుచు నీలాగు నాడల్ల
మనుజేశు నలయించడాయె నేమో
కెరలి యా గండ కోయిలు నాద మీలాగు
ఖేదమై యతని బాధించలేదో
varuDu pagavADaguchu nIlAgu nADalla
manujESu nalayinchaDAye nEmO
kerali yA ganDa kOyilu nAda mIlAgu
khEdamai yatani bAdhinchalEdO
చరణం
charaNam 4
విరివిగా నాతని కాహార నిద్రాదులును
విరసంబు గాక నింపాయనేమో
విరిబోణి నెడబాసి నది మొదలు నేనిట్లు
వెడవిల్తు బారి పాలైతి నయ్యయ్యో
virivigA nAtani kAhAra nidrAdulunu
virasambu gAka nimpAyanEmO
viribONi neDabAsi nadi modalu nEniTlu
veDaviltu bAri pAlaiti nayyayyO
చరణం
charaNam 5
వేమారు నావలెను దన సతికి నాతడును
వేడగను నమ్మికలు నియ్యలే
కామినీ మణి వద్ద లేనప్పు డతనికి
కనుగవల నీరిట్టు గ్రమ్మ లేదో
vEmAru nAvalenu dana satiki nAtaDunu
vEDaganu nammikalu niyyalE
kAminI maNi vadda lEnappu Dataniki
kanugavala nIriTTu gramma lEdO
చరణం
charaNam 6
తామసపు ప్రేమ చేత నతడు నావలె గాక
ధైర్యంబు దెచ్చుకొని యుండెనేమో
కామించి నను మువ్వ గోపాల రమ్మనుచు
కలసిన చెలి కనుల గప్పె నయ్యయ్యో
tAmasapu prEma chEta nataDu nAvale gAka
dhairyambu dechchukoni yunDenEmO
kAminchi nanu muvva gOpAla rammanuchu
kalasina cheli kanula gappe nayyayyO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s