#594 ఏమి సేతు యెటుల సైతు Emi sEtu yeTula saitu

Titleఏమి సేతు యెటుల సైతుEmi sEtu yeTula saitu
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaగుల్రోజ్gulrOj
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఏమి సేతు యెటుల సైతు సామి రాడాయేEmi sEtu yeTula saitu sAmi rADAyE
అనుపల్లవి anupallaviకోమలాంగి వానికేమో కోపమాయెను kOmalAngi vAnikEmO kOpamAyenu
చరణం
charaNam 1
నిమిష మొక్క యుగము దోచె నీరజయానా
సమయమిదే స్వామి రాక జాడ గానమే
nimisha mokka yugamu dOche nIrajayAnA
samayamidE swAmi rAka jADa gAnamE
చరణం
charaNam 2
మరుని వేధ కోర్వజాల మంద యానరో
సరసుల కింతై నాపై జాలి లేదాయె
maruni vEdha kOrvajAla manda yAnarO
sarasula kintai nApai jAli lEdAye
చరణం
charaNam 3
నరసాపు ర్నివాసుడనియు నమ్మి యుంటి
నేమర్పు రాని మరుబారి మప్పి బాసెనే
narasApu rnivAsuDaniyu nammi yunTi
nEmarpu rAni marubAri mappi bAsenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s