#597 తననన తందిరనాని tananana tandiranAni

Titleతననన తందిరనానిtananana tandiranAni
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAga
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviతననన తందిర నాని తోందాదాని దింతాtananana tandira nAni tOndAdAni dintA
తనదిమి కుకుందరిత నదిందిమి థీం ఏల్లి ఏల్లి థీంతా తోంతా థీంత్తాన తననtanadimi kukundarita nadindimi thIm Elli Elli thImtA tOmtA thImttAna tanana
నిమిషము నిన్ను బాసి నిలుప జాలరా సామిnimishamu ninnu bAsi nilupa jAlarA sAmi
ఆలస్యమేలా నిదే సమయామురా
దిన దినము నిన్నే మనమున దలచితి
అలచితిరా సొలచితిరా బిలిచితి రారా ఏరా
AlasyamElA nidE samayAmurA
dina dinamu ninnE manamuna dalachiti
alachitirA solachitirA bilichiti rArA ErA
చేర దీసి నను గారవించకchEra dIsi nanu gAravinchaka
తామసమేలరా తాళజాలరా సామి కామముచే
మది కరగి కరగేనిక జాలమేలా నిలజాలానురా
tAmasamElarA tALajAlarA sAmi kAmamuchE
madi karagi karagEnika jAlamElA nilajAlAnurA
నిది వేళారా వలచితిరా సొలచితిరా
దలచితిరా బిలచితి రారా ఏరా
శ్రీధర నరసాపుర విహార
సపనిసారి గరి సారిగరి సనిధగరిని సానిసరి
సగరిరిస నిసరిగరిరిస గరిరి గరిససారిగ
సారిగరి సనిధ మగరిరిస గరిసగరిస నిధస నిధపమ
nidi vELArA valachitirA solachitirA
dalachitirA bilachiti rArA ErA
SrIdhara narasApura vihAra
sapanisAri gari sArigari sanidhagarini sAnisari
sagaririsa nisarigaririsa gariri garisasAriga
sArigari sanidha magaririsa garisagarisa nidhasa nidhapama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s