#598 సాహించలేనే sAhinchalEnE

TitleసాహించలేనేsAhinchalEnE
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAga
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసాహించలేనే సఖియా కూడుదాం రావెsAhinchalEnE sakhiyA kUDudAm rAve
అనుపల్లవి anupallaviకూడుదాం రావే మనమాడుదాం రావే సరికాదే సరికాదేkUDudAm rAvE manamADudAm rAvE sarikAdE sarikAdE
చరణం
charaNam 1
సరిసరి యిది కాదే మరి మరి వేడబోదే
ఇదియే వేళా ఇదియే వేళా ఇదియే వేళా సహిం
దినదినము నిన్నూ కోరి మనసునెంతో ఆశ దూరి
కరిగితి కరిగితి కరిగితి వేడుదు నే నిన్ను
sarisari yidi kAdE mari mari vEDabOdE
idiyE vELA idiyE vELA idiyE vELA sahim
dinadinamu ninnU kOri manasunentO ASa dUri
karigiti karigiti karigiti vEDudu nE ninnu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s