#600 వేళగాదురా vELagAdurA

TitleవేళగాదురాvELagAdurA
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవేళగాదురా తాళుతాళరాvELagAdurA tALutALarA
అనుపల్లవి anupallaviచాలు చాలురా మేలాయెనురాchAlu chAlurA mElAyenurA
చరణం
charaNam 1
వేళ గాని వేళా ఎమిర యీగోలా
వల్లా గాదీ వేళా వాకిటుంటి వేళా
vELa gAni vELA emira yIgOlA
vallA gAdI vELA vAkiTunTi vELA
చరణం
charaNam 2
అంటరాకు రాకుర ఆవలుండర
ఇంటానున్నవారు వింటారు యీపోరు
anTarAku rAkura AvalunDara
inTAnunnavAru vinTAru yIpOru
చరణం
charaNam 3
మంకు తనమేలా మళ్లిరా గోపాలా
వెంకట స్వామిపాలా ఏమయ్యా యీ గోలా
manku tanamElA maLlirA gOpAlA
venkaTa swAmipAlA EmayyA yI gOlA
కరుణించరా కరుణానిధే అను వర్ణ మెట్టు karuNincharA karuNAnidhE anu varNa meTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s