#601 ఏనోడా ఇంద EnODA inda

Titleఏనోడా ఇందEnODA inda
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaకతంబంkatambam
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి pallaviఏనోడా ఇంద మోడిEnODA inda mODi
అనుపల్లవి anupallaviఎన్నయిచ్చోవా ఏన్‌డాennayichchOvA En^DA
చరణం
charaNam 1
కనివుడన్ వుందనై యెకండుకొండు ఉండుమాశైkanivuDan vundanai yekanDukonDu unDumASai
చరణం
charaNam 2
తెణ్రలై సకిక్కేనడా తేంబి సోంబు వీంబుదిన్నంteNralai sakikkEnaDA tEmbi sOmbu vImbudinnam
చరణం
charaNam 3
మారా మైయల్ మీరుదడా మారి మారి సోరుదడాmArA maiyal mIrudaDA mAri mAri sOrudaDA
చరణం
charaNam 4
కామిగడ్ కులజ్జయ్ ఏన్‌డా కాఱుం పారుం పారుం శేరుమన్నైkAmigaD kulajjay En^DA kA~rum pArum pArum SErumannai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s