#602 ఇచ్చెద నిచ్చెదనని ichcheda nichchedanani

Titleఇచ్చెద నిచ్చెదననిichcheda nichchedanani
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaయదుకుల కాంభోజిyadukula kAmbhOji
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviఇచ్చెద నిచ్చెదనని యిన్ని దినములు జర్చి
యిచ్చితి విక చాలు మెచ్చ వచ్చునురా
ichcheda nichchedanani yinni dinamulu jarchi
yichchiti vika chAlu mechcha vachchunurA
అనుపల్లవి anupallaviమచ్చికల్ మగ నీ కన్నను చెడ్డ
తెగువా యిచ్చితివిక రూక
machchikal maga nI kannanu cheDDa
teguvA yichchitivika rUka
చరణం
charaNam 1
నాలుగు దినముల నుండి నిదురయిన బోనీక
పగలు రేయి యదిగా పనులెల్లా జర్పి
యెల్లా వారిలో నను అల్లార పరచి యొక
చెల్లాని రూక నా చేతి కియ్య వచ్చేవు
nAlugu dinamula nunDi nidurayina bOnIka
pagalu rEyi yadigA panulellA jarpi
yellA vArilO nanu allAra parachi yoka
chellAni rUka nA chEti kiyya vachchEvu
చరణం
charaNam 2
సరిసరి యిక చాలు పరులింటె బహు సిగ్గు
దారీ జూచిక నీదు యూరికి పోరా
తేరాగ వచ్చితె తెల్లవార్లును జర్పి ఇంకా
మా వాడొకడు న్నాడను సామ్యముగా
sarisari yika chAlu parulinTe bahu siggu
dArI jUchika nIdu yUriki pOrA
tErAga vachchite tellavArlunu jarpi inkA
mA vADokaDu nnADanu sAmyamugA
చరణం
charaNam 3
వేషగాడ నరసాపుర వేణుగోపాల
ఆశ బెట్టి రట్టు పరచి తెల్లవారులా
మోసగించి యెన్నో ముచ్చటల్ సల్పి
యొక సీపావు రూకా నా చెంగూన గట్టితి
vEshagADa narasApura vENugOpAla
ASa beTTi raTTu parachi tellavArulA
mOsaginchi yennO muchchaTal salpi
yoka sIpAvu rUkA nA chengUna gaTTiti
యేమిరా నీతీరు యిన్నాళ్ళవలె లేదు అను వర్ణమెట్టు yEmirA nItIru yinnALLavale lEdu anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s