#603 రొక్కామిచ్చి rokkAmichchi

Titleరొక్కామిచ్చిrokkAmichchi
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviరొక్కామిచ్చితె నీయక్కా మరియొక్కాతే
నీవే శాశ్వతమటవె
rokkAmichchite nIyakkA mariyokkAtE
nIvE SASvatamaTave
అనుపల్లవి anupallaviనిక్కూచు నీలిగేవు నింత సుక్కవ
రక్కాసి వలె ముఖము ముదిబురించేవేమే
nikkUchu nIligEvu ninta sukkava
rakkAsi vale mukhamu mudiburinchEvEmE
చరణం
charaNam 1
నీ శిరసుపై నెగిరేటి చెలియా లెల్లా
నన్ను రాతిరి వేళా రమ్మని బతిమాలుచు
నాతి నా మెడ పుష్పా మాలికల్ ధరియించి
చేతికి విడెమిచ్చి చెయి బట్టి వేడుచు
nI Sirasupai negirETi cheliyA lellA
nannu rAtiri vELA rammani batimAluchu
nAti nA meDa pushpA mAlikal dhariyinchi
chEtiki viDemichchi cheyi baTTi vEDuchu
చరణం
charaNam 2
చెలియారో నేనొస్తె చేరి మాటాడవు
పలుకారించే దాకా తల యెత్తవు
కాసులు మ్రోగితే కలకల నవ్వేవు
వేశ్య కైన నీయట్టి టక్కులు దెలియవే
cheliyArO nEnoste chEri mATADavu
palukArinchE dAkA tala yettavu
kAsulu mrOgitE kalakala navvEvu
vESya kaina nIyaTTi Takkulu deliyavE
చరణం
charaNam 3
నిదుర బోవగ జూచి నిను గలసే దెరుగావు
మదనుని కొంటే మోమృదువానవు
కొదువేమి శ్రీ నరసాపుర వాసుడని
దెలిసె పదరక నికమీద వదిగి యుండవె చెలి
nidura bOvaga jUchi ninu galasE derugAvu
madanuni konTE mOmRduvAnavu
koduvEmi SrI narasApura vAsuDani
delise padaraka nikamIda vadigi yunDave cheli
నీవే నా శాస్త్రము అను వర్ణమెట్టు nIvE nA SAstramu anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s