#604 చెలికాడ నినుబాసి chelikADa ninubAsi

Titleచెలికాడ నినుబాసిchelikADa ninubAsi
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaబేగడాbEgaDA
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviచెలికాడ నినుబాసి బలవంతమున నత్త
ఇలుజేరా నను బంపిరి నాసామి
chelikADa ninubAsi balavantamuna natta
ilujErA nanu bampiri nAsAmi
అనుపల్లవి anupallaviకలనైనా యెడబాయా జాలని మనకిట్టి
గతి గలిగె నేమందు నా సామి
kalanainA yeDabAyA jAlani manakiTTi
gati galige nEmandu nA sAmi
చరణం
charaNam 1
కాళ్ళాడకను చాలా కలవార పడి నేడు
కదలీ పోవుచు నుంటిగా నాసామి
kALLADakanu chAlA kalavAra paDi nEDu
kadalI pOvuchu nunTigA nAsAmi
చరణం
charaNam 2
వలవల కన్నీరు వరదలై పారగ
తల వ్రాసెనిటు దైవమూ నాసామి
valavala kannIru varadalai pAraga
tala vrAseniTu daivamU nAsAmi
చరణం
charaNam 3
ఎన్నాళ్ళ కొస్తునూ ఇల నరసాపుర వాసా
నన్నూ నీ మదినుంచుము నాసామి
ennALLa kostunU ila narasApura vAsA
nannU nI madinunchumu nAsAmi
నిండు పున్నమ నాడు అను వర్ణమెట్టు ninDu punnama nADu anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s